อำนาจหน้าที่

  1. กำกับ ดูแลติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผนงานพัฒนา เป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในจังหวัด
  3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในจังหวัด
  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างกำลังแรงงาน และจัดทำข้อมูลด้านแรงงาน
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ รายได้และค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด
  6. ดูแล ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านแรงงาน
  7. ประสานการปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  8. ปฏิบัติตามนโยบายที่กระทรวงแรงงาน หรือ จังหวัดมอบหมาย
ไฟล์แนบขนาด
DSCN8754.JPG379.58 KB