ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศ

วันที่: 
Thu, 2017-06-15 (ทั้งวัน)

                    สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงานได้จัดทำข้อมูลสิทธิประโยชน์ของคนงานไทยในด้านต่างๆ รวมถึงแนวทางและขั้นตอนในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.mol.go.th เลือกหัวข้อ พนักงาน/ลูกจ้าง เลือก สิทธิประโยชน์คนงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ (ขั้นตอนตามเอกสารแนบ)