ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน

วันที่: 
Fri, 2017-07-21 (ทั้งวัน)

 

กรณีนายจ้างประสงค์จะยื่นเอกสารด้วยตนเอง

ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ในท้องที่จังหวัดที่คนต่างด้าวมาทำงาน

ต้องเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

  1. แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว
  2. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตินบุคคล เฉพาะหน้าแรก (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)
  4. รูปถ่ายคนต่างด้าวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. เอกสารหลักฐานแสดงตน (ถ้ามี)

 

ไฟล์แนบขนาด
คำขอจ้างคนต่างด้าว.pdf207.81 KB