การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2560