การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2560