การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2560