การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาแรงงานนอกระบบ