การติดตามการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ดร.จักร์ พันชูเพ็ชร) และคณะ