การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2562