วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี