Skip to main content

Provincial Labour Office Samutprakan

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (คลองชายทะเล)

pll_content_description

TOP