Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

การตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการเรือประมงจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

pll_content_description

 

TOP