Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

การตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 10/2563 ในพื้นที่ อ.บางพลี

pll_content_description

TOP