Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

การตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรปราการ

pll_content_description

TOP