Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาแนวทาง/แผน ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ

pll_content_description

 

TOP