Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

pll_content_description

 

TOP