Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

พิธีน้อมเกล้าถวายปลากระป๋องและน้ำปลาที่มีสารไอโอดีน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

pll_content_description

TOP