Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ

  นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ

  แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
  • นางสาวปัญจนีย์ ตันเจริญผล

   นางสาวปัญจนีย์ ตันเจริญผล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายภาณุวัต สุพิมล

    นายภาณุวัต สุพิมล

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวแพรพิชาญ์ บุญญะพรนิวัฒน์

     นางสาวแพรพิชาญ์ บุญญะพรนิวัฒน์

     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
     • นายกรวัฒน์ ธราพร

      นายกรวัฒน์ ธราพร

      เจ้าหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
  • นางศิริวรรณ อินทุรัตน์

   นางศิริวรรณ อินทุรัตน์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางจรรยา ธนัตเจริญ

    นางจรรยา ธนัตเจริญ

    พนักงานธุรการ ส 4
    • นายกษมา สวยเกษร

     นายกษมา สวยเกษร

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
     • นางคำ มะยาระ

      นางคำ มะยาระ

      แม่บ้าน
     • นายวิทยา เปลี่ยนพงศ์พันธุ์

      นายวิทยา เปลี่ยนพงศ์พันธุ์

      พนักงานขับรถยนต์
1122
TOP