Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ

  นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ

  แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
  • นางสาวปัญจนีย์ ตันเจริญผล

   นางสาวปัญจนีย์ ตันเจริญผล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวภัณฑิรา หนูในน้ำ

    นางสาวภัณฑิรา หนูในน้ำ

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  • นางศิริวรรณ อินทุรัตน์

   นางศิริวรรณ อินทุรัตน์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางจรรยา ธนัตเจริญ

    นางจรรยา ธนัตเจริญ

    พนักงานธุรการ ส 4
    • นางสาวบุญยาพร พงษ์เก่า

     นางสาวบุญยาพร พงษ์เก่า

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
     • นายลิน ไกรกิจราษฎร์

      นายลิน ไกรกิจราษฎร์

      พนักงานขับรถ
     • นางคำ มะยาระ

      นางคำ มะยาระ

      แม่บ้าน
71
TOP