Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรปราการไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม 2567) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม 2566) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรปราการไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรปราการไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2566) ...

TOP