Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์ด้านแรงงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ ไตรมาส 4 ปี 2563 (ตุลาคม – ...

สถานการณ์ด้านแรงงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – ...

สถานการณ์ด้านแรงงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ...

สถานการณ์ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ...

สถานการณ์ด้านแรงงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – ...

TOP