Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอทานผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ ...

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับมาตรการ(โควิด-19) ...

กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.33 ...

มาตรการกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...

TOP