Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับมาตรการ(โควิด-19) ...

กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.33 ...

มาตรการกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...

ประกาศและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการ ...

สื่อ 5 ภาษา อยู่อย่างไรให้ไกล โควิด ...

TOP