Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ ป้องกันการแพร่ระบาด COVIC 19 ...

ขอเชิญร่วม ตลาดนัดพบแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ...

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2563 ...

กระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ...

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ปี 2563 ...

TOP