Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ปฏิญญาคุณธรรม ...

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ ...

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ...

Mol-Thailand

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ...

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ ...

Mol-Thailand

ประกาศ ...

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างตัดผม ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2561 (World AIDS Day) ...

Mol-Thailand

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ...

Mol-Thailand

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ...

TOP