Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

การตรวจบูรณาการด้านแรงงานสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เดือนมีนาคม ประจำปี 2566

pll_content_description

TOP