Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

การตรวจบูรณาการด้านแรงงานเพื่อคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ เดือนสิงหาคม ประจำปี 2566

pll_content_description

TOP