Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

การตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564 ในพื้นที่ อ.บางพลี

pll_content_description

TOP