Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop for focus group discussion) การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านแรงงานแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในระดับจังหวัด ประจำปี 2561

pll_content_description

 

TOP