Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ขอกำหนดออตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในการบริหารสถานการฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่4)

pll_content_description

          ให้ประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวั้นที่ 1 พฤษภาคม 2563 ไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระทำ หรือการผ่อนคลายใดๆ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศ หรือสั่งตามข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในการบริหารสถานการฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะมีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

TOP