Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ขอความร่วมมือ นายจ้าง/สถานประกอบการ ตอบแบบสำรวจ สถานประกอบการที่ลูกจ้างยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

pll_content_description

TOP