Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566

pll_content_description

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถ แสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566 

#ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice 

TOP