Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรืออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

pll_content_description

TOP