Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

TOP