Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสมุทรปราการ

pll_content_description

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสมัครได้ที่สำนักงานฯ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566

TOP