Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการ ร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) กระทรวงแรงงาน หลักสูตรเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) สำหรับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดรายเดิม

pll_content_description

TOP