Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

แรงงานจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาโครงการและกิจกรรมที่จะเสนอเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

pll_content_description

TOP