Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 2/2560 ...

Mol-Thailand

การตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการเรือประมง ...

Mol-Thailand

การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ...

Mol-Thailand

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาแรงงานนอกระบบ ...

Mol-Thailand

การส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ ...

TOP