Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ เพื่อสนับสนุนการควบคุมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

TOP