Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวกิจกรรม

การตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการเรือประมง ...

การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ...

การส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ ...

ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ...

TOP