Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ...

Mobile Application “Smart Labour2” ...

ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศ ...

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) ...

TOP